Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne er gældende for enhver opgave, som Sønder Ljørring advokatfirma påtager sig, med mindre andet konkret er aftalt skriftligt.

1)      Interessekonflikter og fortrolighed

Ved modtagelse af enhver ny sag fra en kunde undersøger vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, at der ikke foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt.

Hos Sønder Ljørring advokatfirma er vi underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient, som vi modtager, behandles fortroligt.

2)      Identitetsoplysninger og hvidvask af penge

Sønder Ljørring advokatfirma er – i lighed med øvrige advokater – underlagt loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge.

Heraf følger, at vi i en række situationer er forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores kunder.

3)      Honorarer og fakturering

 Vi afregner  løbende sager månedsvis, medmindre andet aftales. Vores betalingsvilkår er 8 dage fra faktureringsdato

Vedrørende vores priser henvises til afsnittet om ”priser / overslag”.

4)      Udlæg

Ved udlæg og øvrige omkostninger ? forbundet med sagsbehandlingen beder vi som udgangspunkt kunden om at indbetale beløbet til os forud for afholdelse af udgiften.

Vi beder undtagelsesvist om forudbetaling af honorar.

5)      Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Sønder Ljørring advokatfirma rådgiver alene om dansk ret.

Vi er ansvarlig for vores juridiske rådgivning efter dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Vores ansvar pr. opgave er begrænset til maksimalt DKK 5 millioner medmindre andet aftales. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, tab af goodwill, image eller andre former for indirekte tab.

6)      Lovvalg og værneting

Tvister mellem Sønder Ljørring advokatfirma og vores kunder afgøres i overensstemmelse med dansk ret ved de danske domstole.

Sønder Ljørring Advokatfirma | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf.: 70 22 85 83 | Fax: 44 20 99 10